Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování masážních, trenérských, výživových či jiných služeb

Kdo vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat WellBefit s.r.o., IČO 08914435 , se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 327472 (dále jen „Společnost“).

Proč vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy, zejména smlouvy o poskytování masážních, trenérských, výživových či jiných služeb. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro objednávku a poskytnutí našich služeb přes webové stránky appwellbe.cz (dále jen „webové stránky“) nebo mobilní aplikaci WellBe (dále jen „mobilní aplikace“) a pro zajištění co největší kooperace mezi Vámi jako zákazníkem a masérem, trenérem či jinými osobami, které si přes výše uvedené platformy objednáte. Dále je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro naše vnitřní potřeby a vedení uživatelského systému, a dále pro účely ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. pro případ pozdější reklamace námi poskytnutých služeb).

Jaké údaje zpracováváme

Váš kontakt a informace o Vás, zejména:

 • Vaše kontaktní a identifikační údaje, které nám poskytnete při uživatelské registraci či jiném kontaktu se Společností,
 • údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné objednání služeb a dále pro zajištění a provedení úhrady ceny služeb, vyřízení případného storna objednávky, včetně čísla účtu či údajů o jiné platební metodě, je-li to nezbytné pro zajištění funkčnosti rezervačního systému.
 • Vaše somatometrická data (výška, hmotnost a další údaje, které změříme při diagnostice) a Vámi poskytnutá data o zdravotních omezeních, za účelem poskytování služeb na míru konkrétnímu klientovi (příprava tréninkového plánu, masáž s ohledem na zdravotní omezení apod.).

Účel zpracování osobních údajů

Vaše údaje budeme používat výlučně pro poskytování masážních, trenérských či jiných služeb poskytovaných naší Společností, zejména pro zajištění dostatečného množství komfortu a pro zajištění maximální míry komunikace mezi příslušným masérem, trenérem či jinou osobou a Vámi, a to včetně SMS či e-mailových vyrozumění ve vztahu k objednaným službám a zajištění plateb.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávány žádným třetím osobám za účelem marketingových služeb ani předávány do cizích zemí. Příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména:

 • naši spolupracující maséři, trenéři a další osoby, jejichž služby si můžete objednat přes naše webové stránky či mobilní aplikaci
 • provozovatelé a poskytovatelé údržby informačního systému Společnosti, a to jak webových stránek, tak aplikace, včetně účetních služeb poskytovaných Společnosti
 • další příjemci dle Vašich pokynů.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; za přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladům,
 • požadovat opravu či doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů,
 • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
 • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz.,
 • požadovat bezplatný přístup, tedy požádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a o které osobní údaje se jedná, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
 • na přenos údajů (v případě, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a zároveň je prováděno automatizovaně, máte právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), výmaz (ve vymezených případech máte právo nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje) a omezení zpracování (ve vymezených případech máte právo nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů). Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování. V souladu s právními předpisy byla přijata taková organizační a technická opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající povaze, rozsahu, okolnostem, účelu a riziku jejich zpracování.Všechny osoby, které přichází do styku s osobními údaji v rámci jejich zpracování, jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí. V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a mohlo by to mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu Vám tuto skutečnost oznámíme. Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na telefonním čísle + 420 731 648 324 nebo na e-mail podpora@appwellbe.cz. Žádost uvedenou výše týkajících se výkonu Vašich práv jsme povinni dle obecného nařízení vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti. Pokud bude žádost podána v elektronické formě, poskytneme odpověď také v elektronické formě, ledaže nás požádáte o jiný způsob poskytnutí informací.

Další informace o zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu registrace Vašeho profilu u naší Společnosti, zejména na našich webových stránkách či v aplikaci a budeme je zpracovávat v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známý též jako „GDPR“ nebo „obecné nařízení“).

S WellBe cvičte online nebo si objednejte trenéra či terapeuta, který přijede za Vámi! Prozkoumejte nabídku online video lekcí. Cvičte kdekoliv a kdykoliv, jak se Vám to hodí. Vyzkoušejte cvičení, které vás vždy lákalo, ale styděli jste se jít na živou lekci. Ušetřete svůj čas a peníze za dojíždění do fitka.

Stáhnout aplikaci
Copyright © 2021 - WellBefit s.r.o.